Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden: nader te noemen: “voorwaarden” (voor de website) van Stichting OOPOEH, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55002633. De gebruiker en/of bezoeker en/of het lid wordt geadviseerd deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website, www.oopoeh.nl (verder) te bezoeken en/of zich te registreren als baasje of OOPOEH.

1.2 Door het bezoeken van de website en/of het registreren via de website, geeft de bezoeker/gebruiker aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze voorwaarden. Indien de gebruiker/bezoeker niet akkoord gaat met één of meerdere van deze voorwaarden, verzoekt Stichting OOPOEH hem/haar geen gebruik te maken van de website.

1.3 Tezamen met de website Stichting OOPOEH vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst waarin de relatie tussen Stichting OOPOEH enerzijds en een baasje of OOPOEH anderzijds wordt vastgelegd.

1.4 De toepasselijkheid van enige andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze voorwaarden vervangen alle eerder overeengekomen voorwaarden en vormen de totaliteit aan verplichtingen en rechten zijdens de baasjes, OOPOEH’s en Stichting OOPOEH.

 

Artikel 2 Project ‘OOPOEH’

2.1 Met behulp van de informatie die de website geeft, kunnen senioren in contact treden met baasjes van gezelschapdieren om op vrijwillige basis deze dieren gezelschap te houden.

2.2 Stichting OOPOEH is verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van de website. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting OOPOEH streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Stichting OOPOEH niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

2.3 Alle inhoud die de bezoeker en/of gebruiker zelf op de website plaatst, valt geheel en alleen onder diens eigen verantwoordelijkheid.

2.4 Het gebruik van de informatie op de website en eventuele beslissingen die de bezoeker en/of gebruiker op basis van die informatie neemt, zijn voor diens eigen rekening, risico en verantwoordelijkheid.

 

Artikel 3 Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap loopt zolang het baasje een OOPOEH voor zijn/haar huisdier heeft. Dit lidmaatschap wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de bankrekening van het baasje naar de bankrekening Stichting OOPOEH.

3.2 Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 Het lidmaatschap gaat in zodra Stichting OOPOEH dit aan het baasje, dan wel de OOPOEH heeft bevestigd.

3.4 Stichting OOPOEH is gerechtigd ter verificatie van de inschrijving een kopie van één van de legitimatiebewijzen van het baasje of de OOPOEH te verzoeken. Hier zal op eerste verzoek gehoor aan worden gegeven door het baasje of de OOPOEH.

3.5 Stichting OOPOEH behoudt zich het recht voor een aanvraag om lid te worden, zonder opgave van reden, te weigeren.

3.6 Stichting OOPOEH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Stichting OOPOEH geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. aan te vullen.

3.7 Het is een baasje of OOPOEH niet toegestaan om meerdere profielen of accounts aan te maken.

3.8 Aan een baasje wordt maximaal 1 OOPOEH gekoppeld, tenzij het baasje meerdere huisdieren heeft ingeschreven die verschillende OOPOEH’s nodig hebben. Mocht blijken dat een al gematcht baasje nog een OOPOEH zoekt dan kan zij deze via info@oopoeh.nl aanvragen. Let wel alleen onder de voorwaarde dat het baasjes al gematcht is aan een OOPOEH en dat er nog voldoende OOPOEH’s beschikbaar zijn in de desbetreffende regio. De totale contributie per maand voor 2 OOPOEH’s bedraagt € 35,- (o.b.v. 1 huisdier).

3.9 Indien en voor zover Stichting OOPOEH constateert dat een baasje artikel 3.1 niet nakomt, dan stelt Stichting OOPOEH het baasje 3 werkdagen in de gelegenheid om te voldoen aan haar/zijn verplichtingen.

3.10 Mocht het baasje binnen de in artikel 3.9 gestelde termijn hier geen gehoor aan geven, dan zal Stichting OOPOEH de maatregelen treffen die haar gerade voorkomen.

3.11 Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven, dan wel een valse identiteit aan te nemen.

3.12 Indien een baasje (nog) niet in het bezit bent is van een huisdier kan hij/zij zich niet inschrijven bij Stichting OOPOEH. Zijn/haar profiel zal verwijderd worden en het inschrijfgeld zal (minus €5,- administratiekosten) binnen 5 werkdagen teruggestort worden.

3.13 Profielen van baasjes en huisdieren die niet niet actief zijn, omdat zij bijvoorbeeld niet binnen 2 maanden een OOPOEH nodig hebben worden (tijdelijk) op non actief/onzichtbaar gesteld. Het baasje dient contact op te nemen met de organisatie op het profiel weer te kunnen activeren. Activeren kan op het moment dat er weer binnen 2 maanden een OOPOEH nodig is tot een half jaar na het deactiveren/onzichtbaar maken van het profiel.

3.14 Wanneer een baasje geen OOPOEH nodig heeft kan hij/zij maximaal 6 maanden lang zijn/haar account pauzeren (“bevriezen”). Het baasje dient ons te informeren wanneer er geen OOPOEH nodig is via  info@oopoeh.nl. Wanneer deze periode langer duurt dan 6 maanden wordt het baasje automatisch uitgeschreven. Na deze periode moet een baasje wanneer hij/zij weer op zoek is naar een OOPOEH zich opnieuw aan te melden en lidmaatschapsgeld te betalen.

3.15 Stichting OOPOEH behoudt zich het recht voor inactieve profielen van baasjes (langer dan 6 maanden geen activiteit) te verwijderen wanneer er geen sprake is van een match met een OOPOEH.

3.16 Na ontvangst van contactgegevens van de OOPOEH dient het baasje binnen 2 weken contact op te nemen met de OOPOEH. Gebeurt dit niet wordt automatisch het maandelijkse lidmaatschap van de opgegeven bankrekening geïncasseerd.

 

Artikel 4 Bedenktijd

4.1 In overeenstemming met artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek heeft het baasje of de OOPOEH het recht om gedurende een periode van 7 kalenderdagen vanaf de datum dat hij/zij zich heeft ingeschreven bij Stichting OOPOEH het recht deze inschrijving in te trekken zonder boete en zonder opgave van reden daartoe met inhouding van € 5,- administratiekosten.

4.2 Een baasje kan geen aanspraak maken op artikel 4.1 indien Stichting OOPOEH reeds werkzaamheden c.q. diensten voor hem/haar heeft verricht.

 

Artikel 5 Kosten

5.1 OOPOEH’s kunnen gratis lid worden van Stichting OOPOEH. Baasjes betalen om lid te kunnen worden van Stichting OOPOEH een bedrag van € 25,00 aan inschrijfgeld. Pas wanneer het inschrijfgeld is voldaan wordt er door Stichting OOPOEH contact gelegd tussen een OOPOEH en een baasje. Indien een baasje na de kennismaking met een OOPOEH een vervolgafspraak wil maken, is het betreffende baasje vanaf dat moment een bedrag van € 17,50 per maand verschuldigd aan Stichting OOPOEH. Laatstgenoemd bedrag wordt middels een automatische machtiging van de opgegeven bankrekening van het baasje afgeschreven. De bedragen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 Indien en voor zover u een automatisch geincasseerd bedrag aan lidmaatschapsgelden ten onrechte storneert, inhoudende dat er sprake is van een lidmaatschap in de zin van deze algemene voorwaarden en Stichting OOPOEH zich aan al haar verplichtingen die tussen partijen bestaan houdt, dan moet u een boete betalen. Deze boete is € 25,00 voor iedere dag dat u het gestorneerde bedrag niet alsnog aan Stichting OOPOEH voldoet. Het totaal aan boetes zal nooit meer bedragen dan € 1000,00. Als Stichting OOPOEH meer schade heeft geleden dan € 1000,00, dan zal Stichting OOPOEH het bedrag dat boven de boetes uitkomt ook op u verhalen.

5.3 Stichting OOPOEH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging lidmaatschapsgelden te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen is Stichting OOPOEH alleen gerechtigd de lidmaatschapsgelden te wijzigen bij schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een periode van 1 maand. Het baasje is alsdan gerechtigd om binnen 7 kalenderdagen na dagtekening van de brief het lidmaatschap schriftelijk te beëindigen tegen de in de brief genoemde datum waarop de wijziging in het lidmaatschapsgeld in werking treedt.

5.4 Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag is een baasje vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na de ingebrekestelling uitblijft, dan geeft Stichting OOPOEH de vordering uit handen en komen de kosten die daarmee gemoeid zijn, zoals incassokosten, eveneens voor rekening van het baasje.

5.5 Er vindt geen restitutie van door een baasje betaalde lidmaatschapsgelden plaats.

 

Artikel 6 Opzeggen lidmaatschap

6.1 Het lidmaatschap kan door een baasje of OOPOEH op elk gewenst moment worden beëindigd door een e-mailbericht te zenden middels het e-mailadres: info@oopoeh.nl of per aangetekende brief aan Stichting OOPOEH, Keizersgracht 344, 1016 EZ, Amsterdam. Let op: het lidmaatschap kan niet worden beëindigd als artikel 3.1 van toepassing is. Beëindiging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van enig bedrag dat reeds aan Stichting OOPOEH is voldaan en laat eventuele vorderingen van Stichting OOPOEH jegens het baasje of de OOPOEH onverlet. Bij opzegging wordt het lidmaatschap per eerstvolgende maand stop gezet. Het profiel kan tot een half jaar na het deactiveren weer geactiveerd worden.

6.2 Stichting OOPOEH is gerechtigd om een lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien en voor zover een lidmaatschap wordt beëindigd, worden bestanden van de gebruiker per direct verwijderd en wordt de toegang voor die gebruiker onthouden door Stichting OOPOEH.

Van beëindiging met onmiddellijke ingang is sprake indien:

– De oppashond agressief gedrag heeft vertoond.

– De gebruiker één of meer van zijn verplichting uit hoofde van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomt;

– De gebruiker in strijd handelt met enig wettelijk voorschrift;

– De gebruiker onder curatele of bewind is gesteld of in aanmerking komt voor de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP);

– Stichting OOPOEH gegronde klachten heeft ontvangen van derden over de gebruiker.

6.3 Indien en voor zover Stichting OOPOEH wegens overmacht gedurende een periode van een maand of langer niet aan haar verplichting jegens een gebruiker kan voldoen, is Stichting OOPOEH gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen middels een aangetekende brief of e-mailbericht.

6.4 Indien en voor zover Stichting OOPOEH besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het lidmaatschap. Beëindiging leidt in dat geval niet tot enige aansprakelijkheid zijdens Stichting OOPOEH en laat eventuele vordering van Stichting OOPOEH op de gebruiker onverlet.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Stichting OOPOEH is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de website zijn verbonden. Stichting OOPOEH is tevens niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden die op enigerlei wijze via de website kunnen worden aangeboden.

7.2 Stichting OOPOEH is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar bezoekers en/of gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen. Stichting OOPOEH geeft ook geen garanties ten aanzien van deze (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

7.3 Stichting OOPOEH is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

7.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting OOPOEH.

7.5 Enige aansprakelijkheid van Stichting OOPOEH is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot maximaal een bedrag van € 1.000,00 (duizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Stichting OOPOEH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies en reputatieschade

7.6 De gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart Stichting OOPOEH zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn inlogcode, wachtwoord en/of account, de gevolgen van het gebruik van de website van Stichting OOPOEH in het algemeen en/of niet naleving van enige verplichting door de gebruiker uit deze gebruikersvoorwaarden of anderszins. Daarnaast vrijwaart iedere gebruiker en/of bezoeker van de website Stichting OOPOEH voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de website door de betreffende gebruiker en/of bezoeker.

7.7 Stichting OOPOEH garandeert uitdrukkelijk niet dat het lidmaatschap resulteert in het vinden van een geschikte OOPOEH of baasje.

 

Artikel 8 Communicatie via de website

8.1 Stichting OOPOEH biedt de mogelijkheid tot contact tussen gebruikers. Dit contact kan enkel en alleen tot stand komen op verzoek van de gebruiker en diens uitdrukkelijke voorafgaande verzoek aan en goedkeuring door de andere gebruiker.

 

Artikel 9 Rechten van intellectuele eigendom

9.1 De website en alle via de website door Stichting OOPOEH ter beschikking gestelde informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo′s en handelsnamen bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Stichting OOPOEH en/of derden. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, en andere rechten van intellectuele eigendom, die in verband staan met de website.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OOPOEH of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor inbreuk wordt gemaakt op, schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, de reputatie van, de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Stichting OOPOEH of de betreffende rechthebbende, tenzij Stichting OOPOEH of de betreffende rechthebbende daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 In geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Stichting OOPOEH en/of derden, behoudt Stichting OOPOEH zich het recht voor om alle hierdoor door Stichting OOPOEH en/of derden geleden schade volledig op de bezoeker en/of gebruiker te verhalen.

9.4 Gebruikers van de website erkennen en staan er voor in dat de door hen via de website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, informatie, foto’s, mededelingen, reacties en/of andere materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden die op enige wijze in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Stichting OOPOEH en/of derden.

 

Artikel 10: Persoonlijke inlogpagina gebruikers

10.1 Om als gebruiker de website te kunnen gebruiken, dient de gebruiker zich aan te melden via de website. Bij aanmelding worden van de gebruiker een aantal persoonsgegevens gevraagd, waaronder: naam en e-mailadres.

10.2 De gebruiker staat ervoor in dat de door hem/haar verstrekte (persoons)gegevens, waaronder in ieder geval de naam en het e-mailadres correct, compleet en up-to-date zijn en stemt de gebruiker ermee in en geeft toestemming voor het gebruik en de verwerking van deze (persoons)gegevens door Stichting OOPOEH ten behoeve van de uitvoering van de website.

10.3 De gebruiker erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat bepaalde door hem/haar verstrekte (persoons)gegevens via de website ter beschikking worden gesteld.

10.4 De gebruiker stemt ermee in dat de door hem/haar ingevulde persoonsgegevens en/of reacties op anonieme basis gebruikt kunnen worden voor statistische doeleinden.

10.5 Het gebruik van de persoonlijke inlogpagina en/of bijbehorende instellingen is strikt persoonlijk. De gebruiker zal derde(n) geen toegang en/of toestemming verlenen tot zijn/haar persoonlijke inlogpagina en/of enig gebruik hiervan. Zonder nadere schriftelijke toestemming van derden mag de gebruiker op geen enkele wijze (persoons)gegevens van derden op en/of via deze de website en/of persoonlijke inlogpagina (doen) verstrekken en/of beschikbaar (doen) stellen.

10.6 De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar (persoons)gegevens bekijken en zo nodig via de website wijzigen of veranderen.

10.7 Stichting OOPOEH is gerechtigd om alle profielen te controleren en gerechtigd om bij gebruik van de website van Stichting OOPOEH in strijd met deze voorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling:

– een profiel te wijzigen of te verwijderen;

– een account tijdelijk of definitief te blokkeren;

– een baasje of OOPOEH tijdelijk of definitief de toegang tot de website van Stichting OOPOEH te ontzeggen c.q. het lidmaatschap te beëindigen.

10.8 Het lidmaatschap bij Stichting OOPOEH is voor eigen risico van de gebruiker, in die zin dat het baasje of de OOPOEH zelf verantwoordelijk is voor onder andere:

– de mate waarin hij/zij persoonlijke informatie verstrekt via de website;

– het al dan niet ingaan op reacties van derden;

– het rechtsreeks ter beschikking stelt aan derden van zijn/haar contactgegevens;

– het laten plaatsvinden van een ontmoeting.

 

Artikel 11 Verplichtingen bezoekers en gebruikers

11.1 Bezoekers en/of gebruikers staan er voor in dat zij bevoegd zijn om van de website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze voorwaarden.

11.2 Bezoekers en/of gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de website, de juistheid van de door hen verstrekte (persoons)gegevens en/of het rechtmatig karakter van de door hen via de website ter beschikking gestelde informatie, mededelingen, reacties en/of andere materialen. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van hun (persoons)gegevens en de via de website door hen ter beschikking gestelde informatie, foto’s, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

11.3 Het is bezoekers en/of gebruiker niet toegestaan om (de inhoud van) de website te gebruiken en/of enig materiaal via de website ter beschikking te stellen en/of te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen welke op enige wijze in strijd zijn met enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden en/of voor eigen commercieel gewin.

11.4 In gevallen waarin een bezoeker en/of gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze voorwaarden nader is omschreven, behoudt Stichting OOPOEH zich het recht voor om de toegang tot de website per direct te ontzeggen en alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende bezoeker en/of gebruiker te verhalen.

 

Artikel 12 Leeftijd bezoekers en gebruikers

12.1 Bezoekers en/of gebruikers die jonger zijn dan zestien (16) jaar hebben de toestemming nodig van ouders of voogd voor het bezoeken en het aanmaken van een account op de website. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert de bezoeker en/of gebruiker dat deze zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van de ouders of voogd voor het aanmaken van een account op de website.

 

Artikel 13 Links

13.1 De website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door Stichting OOPOEH. Stichting OOPOEH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Stichting OOPOEH biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers en/ of bezoekers van de website en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. U dient erop bedacht te zijn dat andere websites en/of servers waarmee verbinding wordt gemaakt vanaf de website voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze voorwaarden.

 

Artikel 14 Beschikbaarheid

14.1 Stichting OOPOEH streeft naar een goedwerkend systeem dat continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zal zijn.

14.2 Stichting OOPOEH garandeert niet dat de website en de informatie daarop altijd beschikbaar is en/of correct functioneert. Tevens garandeert Stichting OOPOEH niet dat de servers waarop de website beschikbaar wordt gesteld vrij zijn van virussen, storingen of andere schadelijke elementen. Stichting OOPOEH sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

Stichting OOPOEH doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen op de website zo spoedig mogelijk op te heffen voor zover deze storingen niet aan derden te wijten zijn. Stichting OOPOEH garandeert ook niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website zullen worden hersteld, dan wel dat virussen zullen worden verholpen.

14.3 Stichting OOPOEH garandeert uitdrukkelijk ook niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de website kan worden gemaakt of dat de website voortdurend toegankelijk is. Stichting OOPOEH is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de website voor bezoekers en/of gebruikers te beperken.

14.4 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden op de website, raden wij de gebruiker en/of bezoeker aan contact op te nemen met Stichting OOPOEH via e-mail of telefonisch.

 

Artikel 15: Contact

15.1 Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de website kunt u zich wenden tot Stichting OOPOEH via [info@oopoeh.nl ]. Stichting OOPOEH streeft ernaar uw bericht binnen twee werkdagen te beantwoorden.

15.2 De informatie die Stichting OOPOEH van de gebruiker en/of bezoeker krijgt, is altijd vertrouwelijk en zal behandeld worden volgens het privacybeleid van Stichting OOPOEH, welke op de Nederlandse wetgeving is gebaseerd. U kunt hier onze privacyverklaring lezen

 

Artikel 16 Raadplegen algemene voorwaarden

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en kunnen worden geraadpleegd via de website van Stichting OOPOEH en bij de Kamer van Koophandel alwaar Stichting OOPOEH staat ingeschreven.

 

Artikel 17: Aanpassen en geldigheid voorwaarden

17.1 Is of worden een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig (verklaard), dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Stichting OOPOEH het ongeldige gedeelte van de voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

17.2 Stichting OOPOEH behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele voorwaarden zijn via de website van Stichting OOPOEH te vinden. In een dergelijk geval zal Stichting OOPOEH de bezoekers en/of gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien bezoekers en/of gebruikers het gebruik van de website voortzetten na aanpassingen in de voorwaarden, dan worden zij geacht deze aanpassingen in de voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Stichting OOPOEH raadt bezoekers en/of gebruikers van de website aan om de voorwaarden via de website regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1 De rechtsverhouding tussen baasjes en OOPOEH’s enerzijds en Stichting OOPOEH anderzijds is onderworpen aan het Nederlandse recht met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die voorrang op het Nederlandse recht genieten.

 

Artikel 19 Geschillen

19.1 Geschillen die middels een gerechtelijke procedure dienen te worden beslecht, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Amsterdam, met behoud van de mogelijkheid voor partijen om hoger beroep of cassatie in te (laten) stellen.

 

Artikel 20 Uitjes

20.1 Het deelnemen aan uitjes georganiseerd door Stichting OOPOEH geschiedt op eigen risico.

 

Artikel 21 Uitsluiting honden met hoog risico op agressief gedrag

21.1 Baasjes met een hond waarvan het ras voorkomt in de lijst ‘honden met hoog risico op agressief gedrag’ gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid worden uitgesloten van deelname.

21.2 Baasjes met honden die eerder het initiatief hebben genomen mens en/of dier te bijten worden uitgesloten van deelname.